SPIS ZABYTKÓW

SPIS ZABYTKÓW NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Obiekty zabytkowe, które dotrwały naszych czasów i są wymienione poniżej, zostały uszeregowane w kolejności budowy.
Jak pisałem wcześniej ich style architektoniczne są przemieszane, także przez różne przebudowy, nie można datami oddzielić danego stylu. Te które zachowały określony, przynajmniej jako dominujący zostały omawiane w poszczególnych okresach. Pozostałe obiekty są przeważnie bezstylowe, lub nie ma w nich jednego dominującego stylu i te są prezentowane w różnych stylach.

WIEK XII                             

Zagość

Kielce

Opatów

Kije

WIEK XIII                            

Skalbmierz

Daleszyce

Sandomierz

GoŸlice

Imielno

W¹chock

Mokrsko Dolne

Sanborzec

Sulis³awice

Tarczek

Zawichost

Jędrzejów

Pacanów

Mieronice

W³ostów

Chêciny

WIEK XIV                           

Momina

Piasek Wielki

Grzegorzowice

Szyd³ów

Czarnocin

Sandomierz

Kurzelów

Chybice

Stopnica

Wojciechowice

Radoszyce

Wêgleszyn

Sandomierz

Bodzentyn

Świętomarz

Stro¿yska

Moskorzew

Dobrowoda

Stary Korczyn

Skotnik

Szyd³ów

Chêciny

Bejsce

Wiœlica

Chêciny

Sandomierz

Mokrsko Górne

Podgrodzie

Rembów

Kurozwêki

Bodzentyn

Sandomierz

Szyd³ów

WIEK XV                              

Sancygniów

Secemin

Beszowa

Sandomierz

Sandomierz

Dzier¹¿nia

Bodzentyn

Chotel Czerwony

Jêdrzejów

Rytwiany

Staszów

Modliborzyce

 

 

Zborówek


Wiślica

Grocholice

Drugnia

Dzia³oszyce

Gnojno

Kurozwêki

Œwiêta Katarzyna

Szaniec

£oniów

£agów

Opatowiec

Czy¿ów Szlachecki

Ptkanów

Stanowiska

Sandomierz

Szczeglice

Ćmielów

Koñskie

WIEK XVI                         

Chotelek Zielony

Opatów

Krzciêcice

Gorysławice

Mierzwin

Chroberz

Oksa

Sobków

Chęciny

Gliniany

Ma³ogoszcz

Busko-Zdrój

Pińczów

Cierno ¯abieniec

Szydłów

Nowy Korczyn

Gowarczów

Odrow¹¿

Tudorów

Ptkanów

Sandomierz

Miêdzygór

Sancygniów

Łapczyna Wola

Gruszczyn

Lisów

Strzegom

Pińczów

WIEK XVII                         

Leszczyny

Bolmin

Klimontów

Drogowle

Wodzis³aw

Radkowice

Kunów

Kielce

Strawczyn

Szczawory¿

Modliszewice

Bogucice

Chmielnik

Ossolin

Skar¿ysko Koœcielne

Chęciny

Kielce

Raków

Czarnca

W³oszczowa

Klimontów

Oleszno

Korytnica

Brzeziny

Æmiñsk Koœcielny

Potok

Bieliny

Tar³ów

Ma³oszów

Sokolina

Che³mce

Mniów

Waœniów

Stradów

Ujazd

Piñczów

Rytwiany

Fa³ków

Piotrkowice

Kossów

Œwiniary

Kossów

Cieszkowy

Kolosy.

Kotuszów

Z³otniki

Tuczêp

Kocina

Nowa S³upia

Wiœniowa

Starachowice

Piotrkowice

Wzdó³ Rz¹dowy

Sandomierz

Busko-Zdrój

Maleszowa

WIEK XVIII                        

Busko-Zdrój

Bidziny

Krynki

Chmielnik

Trójca

Grabki Du¿e

Chomentów

Bebelno

Gierczyce

Cudzynowice

Suchedniów

Obrazów

Lipa

Czarna

Obiechów

Cisów

Mnichów

Bodzechów

Nowy Korczyn

Ruda Koœcielna

Szewna

Rakoszyn

S³upia Jêdrzejowska

Krzy¿anowice Dolne

Bardo

Sobótka

Konieczno

Ruszków

Pierzchnica

Rembieszyce

Sandomierz

Góry Wysokie

Pe³czyska

Stara Kuźnica

Maleniec

WIEK XIX                        

Wrociery¿

Bejsce

Bodzentyn

Bli¿yn

Samsonów

Janina

Bobrza

Brody

Nietulisko

Przybys³awice

Mirzec

Micha³ów

Działoszyce

Krasocin

Chroberz

Kie³czyn

Klimontów

 
 

 

koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela ok. 1166 r przebudowany ok. 1353 roku

katedra p.w. Wniebowziêcia NMP 1171 r.

koœció³ p.w. Œw. Marcina II po³. XII w.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a II po³. XII w., rozbudowany.

 

koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela sprzed 1217 r., rozbudowany. 

koœció³ p.w. Œw. Micha³a Archanio³a 1221 r., przebudowany.

dominikañski zespół klasztorny Koœció³ p.w. Œw. Jakuba I po³. XIII w. Z XIII wiecznego klasztoru skrzyd³o wsch.

koœció³ p.w. WniebowziêciaNMP I poł. XIII w. przebudowany.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja I po³. XIII wieku.

z. kl. Cystersów. Koœció³ p.w.NMP i Œw. Floriana I po³. XIII w. Klasztor – z I po³. XIII w. przyziemia skrzyde³: wsch i po³ud. (kapitularz, karcer, fraternia i refektarz)

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z ok. po³. XIII wieku.

koœció³ p.w. Œwiêtej Trójcy z ok. po³. XIII w., przebudowany. 

koœció³ p.w. Narodzenia NMP z ok. po³. XIII w.

koœció³ p.w. Œw. Idziego opata z pocz. XIII w.

pofranciszkañski z. kl. Koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela z lat 1245-57, odbudowany. Pozosta³oœci klasztoru (skrzyd³o wsch.) przed 1257 r., odbudowany.

z. kl. Cystersów. Koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP i œw. Wojciecha z pocz. XIII w., przebud.

koœció³ p.w. Œw. Marcina z II po³. XIII w., przebudowany.

koœció³ p.w. Œw. Jakuba Starszego z II po³. XIII w.

koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela z XIII/XIV wieku.

ruiny zamku XIII/XIV w.

 

koœció³ p.w. Œw. Wojciecha przed 1326 r.

koœció³ p.w. Œw. Katarzyny Aleksandryjskiej z ok. 1340 r., odbudowany.

koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela z 1347 r. (rotunda nawi¹zuj¹ca do stylu omañskiego), rozbudowany.

zabezpieczony jako trwa³a ruina zamku z po³. XIV wieku.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z ok. 1360 roku.

katedra p.w. Narodzenia NMP z ok. 1360 roku.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z ok. 1360 roku.

koœció³ p.w. Œw. Ma³gorzaty z 1362 r.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a z 1362 r., odbud.

koœció³ p.w. Œw. Wojciecha z 1362 r.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a sprzed 1364 r.

koœció³ p.w. Œw. Andrzeja z 1367 r.

 

ratusz zbudowany ok. poł. XIV w., rozbud. w XVI w.  ruiny zamku z II po³. XIV w.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z 1367-

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z 1378 r.

koœció³ p.w. Œw. Ma³gorzaty z 1380-94 r.

koœció³ p.w. Œw. Marii Magdaleny z ok. po³. XIV w.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja z ok. po³. XIV wieku.

koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela z po³. XIV wieku.

 

koœció³ p.w. Œw. W³adys³awa z ok. po³. XIV w., odbudowany.

koœció³ p.w. Œw. Bart³omieja z XIV wieku.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja z koñca XIV wieku.

koœció³ p.w. Narodzenia NMP z ok. 1350-1360 roku.

z. kl. Franciszkanów. Dawniej koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP XIV w. Klasztor XIV w.

zamek, (ob. Muz. Okrêgowe), przebud. z XIV w.

ruiny zamku z k. XIV w., rozbud. w 1535 roku. z k. XIV w.

ruiny zamku z XIV wieku.

pozosta³oœci zamku z XIV wieku.

zamek z XIV w.

pozosta³oœci murów obronnych zabezpieczonych jako trwa³a ruina z XIV wieku.

pozosta³oœci murów obronnych z zachowan¹ Bram¹ Opatowsk¹ z XIV wieku.

pozosta³oœci murów obronnych, d³ugoœci ok. 670 metrów, z Bram¹ Krakowsk¹ z po³. XIV wieku.

 

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a z 1400 r.

koœció³ p.w. Œw. Katarzyny i Œw. Jana Aposto³a z 1402 r.

d. z. kl. Paulinów. Koœció³ p.w. œw. œw. Piotra i Paw³a z 1407 r.

koœció³ p.w. Œw. Paw³a z lat 1426-34.

koœció³ p.w. Ducha Œwiêtego z XV w., przebudowany.

koœció³ p.w. Œw. Marii Magdaleny z 1440 r., przebudowany.

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa bpa z l. 1440-52.

koœció³ p.w. Œw. Bart³omieja z lat ok. 1440-50.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z I po³owy XV wieku, rozbudowany.

ruiny zamku z I po³. XV wieku.

koœció³ p.w. Œw. Bart³omieja z I po³. XV wieku.

koœció³ p.w. Œw. Benedykta opata z po³. XV wieku.

koœció³ p.w. Œw. Idziego opata z 1459 r., rozbudowany.

wikariówka, tzw. Dom Długosza z 1460 r.

koœció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych z 1462 r.

koœció³ p.w. Œw. Wawrzyñca z ok. 1470 r.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z XV w., rozbudowany.

koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela z 1470 r., przebud.

d. z. kl. Kanoników Regularnych Laterañskich, rozbud. Koœció³ z k. 1470 r

z. kl. Bernardynek. Koœció³ z l. 1471-78,

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z 1499 roku.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja z XV wieku.

koœció³ p.w. Œw. Micha³a Archanio³a z XV w., rozbudowany.

koœció³ p.w. Œw. Jakuba Starszego Aposto³a z XV w., przebudowany.

koœció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych z XV wieku.

koœció³ p.w. Œw. Idziego Opata z XV wieku.

koœció³ z XV wieku.

Dom Długosza, kamienica z II połowy XV w. (ob. Muzeum Diecezjalne)

 

koœció³ p.w. Œw. Jerzego z XV/XVI

ruiny zamku XV/XVI wieku. z XV//XVI

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja z XV//XVI

 

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa biskupa z 1527 roku.

pozosta³oœci murów obronnych z Bram¹ Warszawsk¹ z lat 1529-30.

koœció³ p.w. Œw. Prokopa z lat 1531-42.

koœció³ p.w. Œw. Wawrzyñca z 1535 roku.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a z ok. 1544 roku.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z 1550 roku.

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa biskupa z 1560 roku.

pozosta³oœci fortyfikacji (mury obronne, baszty) z lat 1560-70. 

kamienica przy ul. Małogoskiej 5, tzw. „Niemczówka” z 1570 r. rozbudowana.

koœció³ p.w. Œw. Wojciecha z 1573 roku.

koœció³ p.w. Narodzenia NMP z lat 1591-1595.

d. z. kl. Norbertanek. Koœció³ p.w. Niepokalanego Poczêcia NMP z lat 1592-1621, przebud.

bożnica murowana wzniesiona po 1594 r., wnętrze udostępniane przez Muzeum Regionalne.

koœció³ p.w. Œw. Marcina z 1595 roku.

bożnica murow. z pocz. XVI w. (ob. Gm. Ośr. Kultury).

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z XVI w.

koœció³ z XVI w., rozbudowany.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Jacka i Katarzyny z XVI w.

wie¿a, pozosta³oœci¹ dawnego zamku. z XVI w

obwarowania cmentarza koœcielnego z basztami i bastionami z XVI wieku.

kamienica Oleśnickich (Rynek 10) z XVI w. przebud. w XVIII w.

ruiny zamku z XVI w., przebudowanego w XVII w.

pozosta³oœci za³o¿eñ obronnego dworu (bramy, umocnienia ziemno-murowane, lamus) z k. XVI wieku.

ruiny zboru z poł. XVI wieku.

ruiny zboru z XVI w.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja z XVI/XVII w.

koœció³ p.w. Matki Boskiej Bolesnej i Œw. Andrzeja Aposto³a z XVI/XVII w.

„Dom Na Mirowie” zwany Drukarnią Ariańską z przełomu XVI/XVII wieku.

 

 

koœció³ p.w. Œw. Jacka z 1600 roku.

koœció³ p.w. Narodzenia NMP z 1604 roku.

z. kl. podominikañski. Koœció³ p.w. NMP i œw. Jacka z lat 1617-20. Klasztor z I po³. XVII w.

koœció³ filialny p.w. Œw. Andrzeja z ok. 1620-30 roku.

koœció³ p.w. Œw. Marcina z lat 1621-44.

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa biskup a z 1621 roku, przeniesiony z Miedzierzy w 1963 roku.

koœció³ p.w. Œw. W³adys³awa z lat 1625-42.

z. kl. pobernardyñski (ob. Pallotyni). Koœció³ p.w. œw. Karola Boromeusza z l. 1624-28. Klasztor z l. 1629-31.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z 1629 roku.

koœció³ p.w. Œw. Jakuba Starszego z ok. 1630 roku.

ruiny obronnego dworu. z ok. 1630 roku

koœció³ p.w. Nawiedzenia NMP (w prezbiterium pozosta³oœci gotyckiego koœcio³a z XIV wieku). z 1630 r.

bożnica po 1630 r., przebud. przed 1750 r.

ruiny zamku z lat 1633-1635.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z lat 1637-43.

bożnica murow., 1638 r., rozbudowana. (dom kultury).

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z lat 1640-44.

koœció³ p. w. Œw. Trójcy z lat 1640-45.

koœció³ p.w. Œw. Floriana z lat 1640-1659.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z lat 1643-47.

koœció³ p.w. Œw. Józefa z lat 1643-1650.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z lat 1643-80.

koœció³ p.w. Œw. Floriana. z lat 1645-56

koœció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych z 1646 roku.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z lat 1646-49

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z 1647 roku.

koœció³ p.w. Œw. Józefa Oblubieñca NMP z 1647 roku.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z lat 1647-55.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja z 1648 roku.

koœció³ p.w. Œw. Micha³a Archanio³a z lat 1651-1700.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Marii Magdaleny i Miko³aja wzniesiony przed 1655 rokiem.

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa bpa zbud. po 1655 roku.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a z 1656 roku.

koœció³ p.w. Œw. Micha³a Archanio³a z 1657 roku.

ruiny pa³acu otoczonego bastionami z I po³. XVII wieku.

z. kl. Reformatów. Koœció³ p.w. Nawiedzenia NMP z I po³. XVII wieku. Klasztor z XVII/XVIII wieku.

zespó³ klasztorny pokamedulski Koœció³ p.w. Zwiastowania NMP. Klasztor mieœci³ siê w wolnostoj¹cych budynkach z XVIII wieku. z I po³. XVII w.

ruiny otoczonego fos¹ dworu z pocz. XVII wieku.

z. kl. Karmelitów Bosych (d. Bernardynów). Koœció³ p.w. Zwiastowania NMP Klasztor (zachowała się czêœæ), przebudowany. z 1652 r.

koœció³ z po³. XVII wieku.

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa biskupa z po³. XVII wieku.

koœció³ z po³. XVII wieku.

zbór z XVII w.

zbór z 1659 r.

koœció³ p.w. Œw. Jakuba Starszego z 1661 roku.

koœció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych z 1666 roku.

koœció³ p.w. Œw. Jana Chrzciciela z lat 1666-1674.

koœció³ p.w. Œw. Barbary z 1672 roku.

koœció³ p.w. Œw. Wawrzyñca z ok. 1678 roku.

koœció³ p.w. Przemienienia Pañskiego z lat 1680-81.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z 1681 r., rozbudowany.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a z 1682 roku.

koœció³ p.w. Wniebowziêcia NMP z 1687 roku.

d. zespó³ kl. Benedyktynek. Koœció³ p.w. Œw. Micha³a Archanio³a z lat 1686-96. Klasztor z XVII w.

koœció³ p.w. Œw. Józefa z XVII w., przebud. XIX w. Klasztor z k. XVII w. przebud. w XIX w.

ruiny zamku Krasińskich z XVII w.

 

dawny z. kl. Norbertanek. Klasztor z lat 1720-30 rozbudowany.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a 1720-30.

koœció³ p.w. Œw. Marcina i Wniebowziêcia NMP z lat 1724-27, dwie drewniane dzwonnice i brama z 1779

koœció³ p.w. Niepokalanego Poczêcia NMP z l. 1730-87.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z lat 1739-42.

zespó³ pa³acowy z 1742 roku.

koœció³ p.w. Œw. Marii Magdaleny sprzed 1744 roku.

koœció³ p.w. Narodzenia NMP z 1745 r. z dzwonnic¹ z wieku XVIII.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja biskupa z I po³. XVIII wieku.

koœció³ p.w. Wszystkich Œwiêtych z 1757 roku.

Koœció³ pw. św. Andrzeja z 1758 r., rozbudowany w 1852 roku.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a z lat 1760-67.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Wawrzyñca i Katarzyny z 1761 roku.

koœció³ pomocniczy p.w. Nawiedzenia NMP z lat 1763-64.

koœció³ p.w. Nawiedzenia NMP z 1763 roku.

koœció³ p.w. Œw. Wojciecha z lat 1765-1816.

koœció³ p.w. Œw. Szczepana diakona z lat 1765-70.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Zofii i Stanis³awa Kostki z 1767 r., przeniesiony ze wsi Wsola w 1932 r., przebud. w 1937 roku.

bożnica wzniesiona po 1776 r. (w ruinie)

koció³ p.w. Zaœlubin NMP z lat 1769-1776.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja z lat 1775-78.

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa biskupa z lat 1778-79.

koœció³ p.w. Œw. Trójcy z lat 1778-1782.

koœció³ p.w. Œw. Tekli z lat 1786-89.

koœció³ p.w. Nawiedzenia NMP z 1789 roku.

koœció³ p.w. NMP i Œw. Ma³gorzaty z 1795 roku.

koœció³ p.w. Nawiedzenia NMP z lat 1796-1812.

koœció³ p.w. Œw. Stanis³awa biskupa z lat 1798-1803.

koœció³ p.w. Œw. Ma³gorzaty z lat 1798-1800.

koœció³ p.w. Œw. Œw. Piotra i Paw³a z lat 1798-1799.

bożnica murow. z poł. XVIII w. (obecnie Archiwum).

koœció³ p.w. MB Bolesnej i Œw. Wita z XVIII wieku.

koœció³ p.w. Œw. Wojciecha z XVIII wieku.

kuźnica wodna, XVIII i XIX wiek. Oddział Muzeum NOT w Warszawie.

zespól walcowni i gwoździarni z XVIII i XIX w. Oddział Muzeum NOT w Warszawie.

 

koœció³ p.w. Œw. Marcina z 1801 roku.

zespó³ pa³acowy z 1802 roku.

drewniana zagroda Czernikiewiczów, obecnie Punkt Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej z 1809 r., rozbudowany ok. 1870 i w 1920 r.

 

koœció³ filialny p.w. Œw. Zofii z 1818 roku.

ruiny zakładu wielkopiecowego z lat 1818-22.

koœció³ p.w. Œw. Wojciecha z 1822 roku.

ruiny zakładów  wielkopiecowych z murem oporowym i osiedlem pracowniczym z lat 1828-31

fragment kamiennego przelewu z lat 1834-41 w nowej grobli zapory.

ruiny zespołu walcowni z lat 1834-45

koœció³ p.w. Przemienienia Pañskiego z 1843 r.

koœció³ p.w. Œw. Leonarda z lat 1844-50.

koœció³ p.w. Œw. Wawrzyñca z lat 1852-53.

bożnica murow. z 1852 r. (w ruinie).

koœció³ p.w. Œw. Œw. Doroty i Tekli po 1856 r.

zespó³ pa³acowyWielopolskich z lat 1857-60.

koœció³ p.w. Œw. Miko³aja biskupa z 1861 roku.

bożnica z XIX wieku.

 

 

 

 

 

Krasocin
wiatrak holenderski z po³. XIX w., przebudowany.

KuŸniaki
ruina wielkiego pieca z lat 1860-70.

Sielpia
Wielka zespó³ walcowni i pudlingarni z lat 1835-41, ob. Muzeum
Staropolskiego Zag³êbia Przemys³owego.

Skar¿ysko
Kamienna pozosta³oœci z-du wielkopiecowego z 1770 roku, przebud. w
1836 r., w budynku administracyjnym z XIX w. Muzeum im. Or³a
Bia³ego.

Starachowice
Zak³ad wielkopiecowy z XIX/XX wieku.

Szwarszowice
wiatrak holenderski z II po³. XIX wieku.

Mostki
pozosta³oœci zak³adów wielkopiecowych z bud. administracyjnym z
XIX wieku.

Do³y
Biskupie zespó³ Fabryki Tektury „Witulin” z XIX/XX w. z tam¹
na Œwiœlinie z II æwierci XIX wieku i osiedlem mieszkalnym.