ZABYTKI REFORMACJI

Reformacja i kontrreformacja – te dwa zwalczające się nurty religijne wywarły znaczy wpływ na architekturę sakralną.

W okresie reformacji na terenie Polski działało kilka kościołów (zborów) wywodzących się z religii katolickiej. W miastach szerzyła się nauka Lutra,
a szlachta opowiadała się bardziej za Kelwinem. To inaczej niż na zachodzie, gdzie kalwinizm był religią mieszczańską.

Na interesującym nas terenie najbardziej popularny był kalwinizm. Pierwszy zbór kalwiński powstał w Pińczowie w 1550 r. działała przy nim szkoła
i drukarnia.

Jak pisze prof. W. Krassowski w poł. XVI wieku przeszło 100 kościołów w Małopolsce zostało przejętych i przekształconych na zbory. Zapewne wiązało się to z niszczeniem wyposażenia i ozdób w świątyniach. W późniejszych wiekach kościoły powróciły do wyznawców religii rzymskokatolickiej.

Z bardziej znaczących byli jeszcze bracia czescy wywodzący się z husytyzmu, a później duże znaczenie mieli bracia polscy – arianie. Te protestanckie ruchy nie były zgodne, różniły się podejściem do spraw teologicznych i socjalnych, ale w 1570 r. zawarły tzw. ugodę sandomierską. W ugodzie tej wzajemnie się uznawały i zobowiązywały się wspólnie bronić swobody wyznania, ale do tego porozumienia nie dopuszczono arian, których wcześniej kalwini chcieli wygnać z Polski – zgłosili taki projekt na sejmie w 1566 r.

Arianie swą nazwę wzięli od Ariusza z Aleksandrii którego potępił sobór w 325 r. Nie uznawali oni boskości Chrystusa, którego uważali za człowieka doskonałego, nie uznawali Trójcy Świętej dlatego byli nazywani antytrynitarzami. W sprawach społecznych także mieli radykalne poglądy, choć nie chcieli wprowadzać ich siłą, a tylko wiarą i słowem bożym. Wyrzekali się używania broni i przyjmowania urzędów. Były to znaczne różnice w stosunku do kalwinistów, a kiedy jeszcze z polecenia Kalwina spalono w Genewie głoszącego takie poglądy lekarza, musiało dojść do rozłamu. W Polsce w roku 1562 doszło do podziału kalwinistów na dwa zbory: Zbór Większy i Zbór Mniejszy, ten mniejszy był zborem ariańskim.

Raków był głównym ośrodkiem arian czyli braci polskich. Działała tu drukarnia i szkoła średnia o wysokim poziomie nauczania – Akademia Rakowska, istniał budynek zboru.

Do tych protestanckich zborów przyłączyła się znaczna ilość szlachty niezadowolona z powodu bogacenia się i pozycji kościoła katolickiego, duchowieństwa, i płacenia na nich podatków.

Sytuacja jaka w Europie powstała po wystąpieniu Lutra i Kalwina, wywołała reakcję kościoła rzymsko-katolickiego. Sobór trydencki uporządkował sytuację w kościele, a jego uchwały utrzymały się aż do II soboru watykańskiego. Dużą rolę na soborze trydenckim odegrali jezuici, oni kierowali działalnością przeciw reformacji. W Polsce największym wrogiem nowych ideologii był biskup Jakub Zadzik herbu Korab, pełnił on jednocześnie funkcje kanclerza wielkiego Korony.

Na mapce zaznaczono tylko istniejące obiekty, wszystkie kościoły niegdyś we władaniu reformatów, po powrocie do katolików nie mają nic z charakteru obiektów reformackich.

Zaznaczony też został Raków jako główny ośrodek arian.

KOLOSY


Zbór czyli protestancka świątynia z 1652 r. znajdował się w stanie kompletnej ruiny, co pokazują fotografie wykonane na początku XXI wieku. Obecnie ma zmienione dach
i pokrycie dachowe. Blacha falista zastąpiła gont, uratowało to rozpadający się obiekt,
ale zmieniło zabytkowy wygląd. Zachowało się kolebkowe sklepienie z lunetami i portal
z herbem Śreniawa i datą 1654.

 

ŁAPCZYNA WOLA


I ten obiekt nie jest dokładnie poznany. Wiadomo, że właścicielami wioski w XVI wieku byli wyznawcy kalwinizmu Bobrowniccy, oni też  ufundowali zbór. Zabudowa składa się

z masywnej trzykondygnacyjnej wieży i chyba dobudowanego do niej budynku zboru.Wieża być może stanowi resztkę założenia obronnego, o czym świadczą jej grube mury.

CIESZKOWY

Istniejący budynek zboru ma kształt prostokąta ok.14 X 9 m. Niewiele wiadomo o tym obiekcie, powstał prawdopodobnie w XVII w. Fundator nie jest znany. Budynek był prawdopodobnie parterowy z dwoma salami.
Dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku zmieniono mu funkcje – został lamusem i prawdopodobnie wtedy nad ceglanym parterem wniesiono kondygnację z kamienia.

WĘCHADŁÓW

W Węchadłowie znajduje się dwór z końca XIX w. oraz ruiny zboru ariańskiego z 1559 roku (przebudowany w 1860). Wybudowany został przez rodzinę Górskich (ówczesnych właścicieli Węchadłowa). Na elewacji zachowała się płyta z datą powstania oraz z herbem Odrowążów. Budynek posiada  sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Przez dużą część swojego istnienia wykorzystywany był jako dworski lamus.

LUDYNIA

Przy pięknym XVIII wiecznym drewnianym dworze, który ma typowy ganek
i piękny dach, polski, łamany, znajduje się ciekawy budynek murowany
To wybudowany przez ówczesnych właścicieli majątku – Szafrańców wyznawców Kalwina, zbór.  Niestety niewiele wiadomo na jego temat.
Nie wiadomo kiedy dokładnie powstał, a nawet czy był to zbór ariański,
czy kalwiński. Od połowy XVII wieku pełnił funkcje spichlerza i kaplicy dworskiej dlatego ma sygnaturkę. 

W 2000 roku dworek w Ludyni odgrywał w ekranizacji „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego książkową Nawłoć.

Obiekt wraz z dworem jest własnością prywatną, a właściciel bardzo dba
o obiekty.

GRUSZCZYN

Niedaleko za wsią na zalesionym wzgórzu znajdują się tajemnicze ruiny kościoła.
Wiadomo, że niegdyś był tu kościół katolicki, układ i grubość murów świadczą, że miał charakter obronny.

Ariańskie źródła z I poł. XVII w. mówią o przejęciu opuszczonego kościoła św. Michała.